Şirket, faaliyetlerini kurumsal yönetimin temel ilkeleri olan; adillik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk ekseninde yönetmekte olup, paydaşlar için yaratılan değeri artırmak ve çevreye saygı, yürütülen faaliyetlerde esas alınmaktadır. Bu doğrultuda Şirket, ilgili tüm süreçlere yönelik riskleri, sürekli olarak değerlendirip etkili denetim mekanizmalarıyla bu risklerin bertarafı için aktif olarak çalışmaktadır.

Çağdaş insana ve çağdaş kentlere yaraşır mekanlar oluşturmayı hedefleyen, kaynaklarını etkin bir biçimde değerlendirerek sürdürülebilir büyümeyi ve geliştirdiği projelerde çevreye saygıyı ilke edinen Şirket çevresel sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmek üzere faaliyetlerini sürdürmektedir. Gayrimenkul yatırımları hayata geçirilirken yapılan çevresel etki analizleri ve geliştirilen çevre dostu projeler Şirketin çevresel konulardaki hassasiyetinin somut birer göstergesidir.

Şirketin kamuya açıklanmış Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası bulunmakta olup, söz konusu Politika’nın temelinde çağdaş insan ve kentlere yakışan mekan oluşturma misyonu ile toplumun tüm kesimlerinin daha iyi yaşam olanaklarına erişebilmesinin mümkün olduğu gerçeği yer almaktadır.

Şirket, kurumsal yönetimin önemine inanmakta ve kurumsal yönetim ilkelerine uyumu gözetmektedir. Mevcut uygulamalarıyla kurumsal yönetim ilkelerine üst seviyede uyum gösteren Şirket, yönetişim alanındaki gelişmeleri düzenli olarak takip etmekte, iyileştirmeye açık alanları tespit ederek kurumsal yönetim sistemini iyileştirmektedir.  

Faaliyetlerini çevreye duyarlı bir şekilde yürüten Şirket, sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında gayrimenkullerinde Türkiye ve Dünyada geçerli olan şartname, yönetmelik, protokol ve standartlara uyulmasına ve takibine özen göstermektedir. Bu kapsamda, Dünya genelinde kabul görmüş yeşil bina sertifikası kriterlerine uyum sağlanması hedeflenmekte olup, Şirket geliştireceği gayrimenkul projelerinde geliştirme aşamasında, mevcut gayrimenkullerinde ise yapılan yenileme çalışmalarında LEED sertifikası alınması yönünde strateji geliştirmiştir. Bu strateji çerçevesinde gerektiğinde mevcut yapılarda ilave yatırım yapılabilmekte ve söz konusu sertifikasyonların getirdiği karbon ayak izi ve enerji tüketimlerinin azaltılmasına yönelik gereklilikler yerine getirilmektedir.

Şirket gayrimenkullerine ilişkin LEED sertifikasyon bilgileri aşağıda sunulmuş olup, Şirketin gayrimenkul portföyünün önemli bir bölümü sertifika alan veya sertifika başvurusu olan gayrimenkullerden oluşmaktadır.

Sertifika alan gayrimenkuller:

Başvuru aşamasında olan gayrimenkuller:

Ayrıca Şirket, geliştirmekte olduğu Altunizade Projesi ve İstanbul Finans Merkezi Projesi’nde LEED sertifikası almayı hedeflemekte olup, bu kapsamda ilgili çalışmalar yürütülmektedir.

LEED sertifikasyonu hakkında detaylı bilgi ile Şirket portföyünde yer alan önemli taşınmazlardan TUTOM’da LEED sertifikasyonu kapsamındaki çalışmalar için tıklayınız.

Şirket, çalışanlarına adil, sağlıklı ve insan onuruna yaraşır çalışma ortamı sunmaya yönelik tüm kapsayıcı faaliyetleri gerçekleştirmekte ve gerekli tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda; çalışanlarına insan haklarının ön planda tutulduğu, adil ve eşit bir çalışma ortamı sunmaktadır. Şirket çalışma şartlarını ve İnsan Kaynakları Politikasını, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) gerekliklerine uygun ve Türkiye’de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuatına tam uyumun taahhüt edildiği şekilde oluşturmuştur. Çalışana değer verilen, eşit, adil, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmayan uygun bir çalışma ortamı sunulması Politika’nın esaslarını oluşturmaktadır.

Şirketin müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin yazılı bir müşteri memnuniyeti politikası bulunmamakla beraber Şirket, tüm faaliyetlerini “Müşteri Odaklılık” stratejisine bağlı olarak yürütmektedir. Bu kapsamda; müşteri memnuniyetini kalıcı kılmak için, müşteri taleplerinin karşılanıp karşılanmadığı gözetilmekte, müşterilerin değişen beklentileri ölçülüp değerlendirilmektedir. Ürün (gayrimenkulün kendisi) ve hizmet (satış sonrasını kapsayan teknik ve yönetim hizmetleri) kalitesini geliştirmek üzere iyileştirme çalışmaları yapılmakta olup, söz konusu süreçte müşterilerin talep ve görüşleri toplanmakta, sistematik ve bütünsel bir şekilde ele alınıp değerlendirilmekte ve iş süreçleri müşterilerin beklentilerine cevap verecek şekilde iyileştirilmektedir. İyileştirme sürecinde edinilen geri bildirimler gelecekte Şirketin sunacağı yeni ürün ve hizmetlerin müşterilere sunulmasında rehberlik etmektedir.

Şirket, sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurmakta ve sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurmaktadır. Bu kapsamda Şirket, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirleri almaktadır.

Şirketin sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamındaki açıklamalarına yer verilen “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi” için tıklayınız.