Şirket, faaliyetlerini kurumsal yönetimin temel ilkeleri olan; adillik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk ekseninde yönetmekte olup, paydaşlar için yaratılan değeri artırmak ve çevreye saygı; faaliyetlerinin odak noktalarıdır. Bu doğrultuda Şirket, ilgili tüm süreçlere yönelik riskleri, sürekli olarak değerlendirip etkili denetim mekanizmalarıyla bu risklerin bertarafı için aktif olarak çalışmaktadır.

Çağdaş insana ve çağdaş kentlere yaraşır mekanlar oluşturmayı, yatırımlarını ve kaynaklarını etkin bir biçimde değerlendirerek sürdürülebilir büyümeyi hedef alan Şirket, geliştirdiği projelerde çevreye saygıyı ilke edinmekte ve çevresel sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmek için çaba göstermektedir. Gayrimenkul yatırımları hayata geçirilirken yapılan çevresel etki analizleri ve geliştirilen çevre dostu projeler Şirketin çevresel konulardaki hassasiyetinin somut birer göstergesidir.

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin önemine inanmakta, ilkelere uyumu gözetmekte ve yönetişim alanında iyileştirmeye açık alanları tespit ederek kurumsal yönetim sistemini sürekli olarak iyileştirmektedir.  

Faaliyetlerini çevreye duyarlı bir şekilde yürüten Şirket, sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında gayrimenkullerinde Türkiye ve Dünyada geçerli olan şartname, yönetmelik, protokol ve standartlara uyulmasına ve takibine özen göstermektedir. Bu kapsamda, dünya genelinde kabul görmüş ve birçok ülkede önemli sertifika değeri olan; LEED, BREEAM gibi sürdürülebilir yeşil bina sertifikası kriterlerine uyum sağlanması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda Şirket, geliştireceği gayrimenkul projelerinde geliştirme aşamasında, mevcut gayrimenkullerinde ise yaptığı yenileme çalışmalarında sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde LEED sertifikası alınması yönünde strateji geliştirmiştir. Bu strateji çerçevesinde gerektiğinde mevcut yapılarda ilave yatırım yapılabilmektedir.

Şirket gayrimenkullerine ilişkin sertifikasyon bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Başvuru aşamasında olanlar:

Sertifika almaya hak kazananlar:

LEED sertifikasyonu hakkında detaylı bilgi ile Şirket portföyünde yer alan önemli taşınmazlardan TUTOM’da LEED sertifikasyonu kapsamındaki çalışmalar için tıklayınız.

Ayrıca, Şirketimizin %50 mülkiyete sahip olduğu Kanyon AVM’yi de bünyesinde barındıran Kanyon, sıfır karbon emisyonu hedefiyle Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) almıştır. Bu sertifika ile Kanyon, 2021 yılında 20 milyon kilovatsaatlik elektrik tüketiminin tamamını “güneş” enerjisinden karşılayacağını taahhüt etmiştir.

Şirketimiz gayrimenkullerinden geliştirme aşamasında olan Altunizade Projesi ve İstanbul Finans Merkezi Projesi’nin LEED sertifikası alması hedeflenmekte olup, bu kapsamda ilgili çalışmalar yürütülmektedir.

Şirket, portföyde bulunan binaların işletilmesi sırasında da işletmeci şirketlerin sürdürebilirlik ilkeleri kapsamında uydukları politika ve yönetmelikleri (ISO 14001) takip etmekte ve yeni standartlara uyulması konusunda işletmeci şirketleri teşvik etmektedir.

Şirketin gerçekleştirmeyi planladığı belirli ölçek ve nitelikteki projeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili yasal düzenlemeleri kapsamında çevresel etkileri bakımından Bakanlık tarafından değerlendirilmekte ve bu değerlendirme sonucunda çevreye önemli etkileri olmayacağı yönünde karar verilen projeler için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” belgesi alınmaktadır. 

Geliştirilen projelerde Türkiye ve dünyada geçerli olan şartname, yönetmelik, protokol ve standartlara azami düzeyde uyulması ile doğal kaynaklar korunmakta, enerji kullanımı ve emisyonları azaltılarak sürdürülebilirliği destekleyici yapı ve sistemler oluşturulmakta ve projelerin nihai kullanıcıları ve gelecek nesiller açısından değer yaratılması hedeflenmektedir.

Şirket, çalışanlarına adil, sağlıklı ve insan onuruna yaraşır çalışma ortamı sunmaya yönelik tüm kapsayıcı faaliyetleri gerçekleştirmekte ve gerekli tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda Türkiye’de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği İnsan Kaynakları Politikası oluşturulmuştur. Çalışana değer verilen, eşit, adil, din, dil, ırk ayrımı yapılmayan uygun bir çalışma ortamı sunulması Politika’nın esaslarını oluşturmaktadır.

Şirket, Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası ile Etik Kurallarını oluşturmuş ve kamuya açıklamıştır. Bunun yanı sıra Şirket, pay sahipleri, müşteriler, alacaklılar, tedarikçiler ve personelden oluşan ve menfaat sahipleri olarak adlandırılan grubun, yasalara ya da Şirketin etik değerlerine uygun olmadığı düşünülen işlemleri Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmeleri amacıyla Etik Hat oluşturmuştur.

Şirketin kamuya açıklanan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikasının temelinde çağdaş insan ve kentlere yakışan mekan oluşturma misyonu ile toplumun tüm kesimlerinin daha iyi yaşam olanaklarına erişebilmesinin mümkün olduğu gerçeği yer almakta olup, Şirket çalışanlarının söz konusu projelere gönüllülük esası ile aktif katılımları sağlanmakta ve bu konuda çalışanlar teşvik edilmektedir.

Şirket, paydaş iletişiminde sürekliliğe ve şeffaflığa önem vermektedir. Pay sahipleriyle ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtlar düzenli olarak tutulmakta, gerek pay sahipleri gerekse aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve kamu kurumları gibi paydaşlardan gelen bilgi talepleri, Şirketin kamuya açıklanmış Bilgilendirme Politikası doğrultusunda zamanında karşılanmaktadır. Şirket, bir diğer önemli paydaşı olan çalışanlarıyla da sürdürülebilir, adil, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını teminen açık iletişim sistemini uygulamakta ve çalışanlarından gelen geri bildirimler çerçevesinde insan kaynağının yönetilmesine ilişkin süreçlerini sürekli olarak iyileştirmektedir. Şirket, tedarikçileriyle olan ilişkilerinde de sürdürülebilir, karşılıklı hak ve menfaatlerin korunduğu açık ve dürüst iletişim kanallarını kullanmakta ve tedarikçilerinden gelen geri bildirimleri de uzun vadeli ve verimli şirket-tedarikçi ilişkisini sağlayacak şekilde değerlendirmektedir.

Şirket, sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurmakta ve sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurmaktadır. Bu kapsamda Şirket, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirleri almaktadır.

Şirket, Şirket adına hareket eden veya Şirkete hizmet veren kişi ve kuruluşları kapsayacak şekilde Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasını oluşturmuştur.

Sürdürülebilirlik kapsamında detaylı bilgiye Yıllık Faaliyet Raporu’nun “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi” bölümünde yer verilmiştir.