31/12/2023 Tarihi İtibarıyla Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Adı/Soyadı veya Ticaret Unvanı

Tutar (TL)

Oran(%)

Türkiye İş Bankası A.Ş.

499.138.200

52,06%

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.

67.476.714 

7,04%

Diğer

392.135.085

40,90%

TOPLAM

958.750.000

100,0%

Şirket ortaklık yapısı 3’er aylık dönemler itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hesaplanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla yayımlanan veriler çerçevesinde güncellenmektedir.

Şirketin güncel ortaklık yapısına ulaşmak için tıklayınız.

Çıkarılmış sermayemiz her biri 1 TL itibari değerde 958.750.000 adet paydan oluşmakta olup, payların tamamı nama yazılıdır.

Payların 1.369.642,817 -TL'lik bölümü A Grubu, 957.380.357,183 -TL'lik bölümü ise B Grubudur. A Grubu payların, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazları bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin bir tanesi B Grubu, geri kalanın tamamı A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir.

Şirketimizin Ana Sözleşmesinde, oy kullanımına ilişkin imtiyaz bulunmamaktadır.